• Register
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

วัดสระเกศ.คอม

You are here: Home Dhamma corner การไหว้พระก่อนนอน การตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่บ้าน

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่บ้าน

E-mail
User Rating: / 13
PoorBest 


การตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่บ้าน

ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใด สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การได้มีพระพุทธรูปไว้บูชาที่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เกิดความอบอุ่นใจได้ว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมอ  แม้ในยามที่ท้อแท้เหนื่อยอ่อน

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจ   จะได้เกิดความมั่นใจว่าถูกต้องและสามารถจัดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

การตั้งโต๊ะหมู่บูชา  ทำไมต้องตั้งหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก ถ้าตั้งหันหน้าไปทางทิศใต้  หรือทิศตะวันตกจะได้ไหม  หากบ้านไม่สามารถตั้งโต๊ะหมู่บูชาหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันออกจะทำอย่างไร

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจ เรื่อง "ความนิยม" กับ  "ความถูกต้องตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา" ก่อน  ความนิยมอาจจะไม่ตรงตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ในขณะเดียวกัน  ความถูกต้องตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  อาจจะไม่เป็นที่นิยมก็ได้  การนำเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจว่า  ถ้าไม่สามารถทำตามความนิยมได้เนื่องจากเหตุปัจจัยหลายอย่าง  เราจะยึดอะไรเป็นหลักในการตัดสินว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร แต่ตรงตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  จะได้ไม่เกิดเป็นความกังวล

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบันนี้   โดยมากตั้งตามความนิยม  คือ นิยมหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศเหนือ  เหนือทิศตะวันออก

การหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก  เพราะถือคติว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  เหมือนการขึ้นมาแห่งดวงอาทิตย์มีความสว่างรุ่งเรือง  ขจัดความมืด   การหันหน้าพระพุทธรูปปางทิศตะวันออกก็เพื่อจะทำเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าว หน้า ขจัดปัญหาข้อขัดข้องให้หมดไป  บางคนอธิบายว่า  การหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก  เพื่อเปิดประตูให้เงินทองทรัพย์สมบัติให้ไหลเข้ามาสู่ชีวิต

ส่วนการหันหนาพระพุทธรูปไปทางทิศเหนือ  เพราะเอาคติว่าพระพุทธเจ้าบรรลุโลกุตตรธรรม  ย่อมอยู่เหนือโลก  เหนือกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวล  การหันหน้าพระพุทธรูปปางทิศเหนือก็เพื่อจะได้อยู่เหนือปัญหาและอุปสรรคทั้ง มวล

การตั้งโต๊ะหมู่หันหน้าไปทางทิศเหนือกับทิศตะวันออก  ไม่มีหลักการใดในทางพระพุทธศาสนารองรับ   แต่ถือตามพระคุณของพระพุทธเจ้า   พระพุทธเจ้าหันพระพักตร์ไปทางทิศใด  ทิศนั้นเป็นมงคล   เพราะพระพุทธเจ้าเสด็จไปทุกทิศ   เหนือ  ใต้  ออก ตก ล้วนเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

ไม่มีทิศใดที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้ว  ก่อให้เกิดทุกข์และปัญหา   พระพุทธเจ้าจึงมีพระคุณอยู่บทหนึ่งว่า  "สุคโต"  แปลว่า  เสด็จไปดีแล้ว  ทุกที่ที่พระพุทธเจ้าหันพระพักตร์บ่ายหน้าเสด็จไป  ล้วนเป็นมงคล  ผู้คนทั้งหลายจึงขนานนามพระองค์  พระสุคต  พระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว

อีกอย่างหนึ่ง  พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้น เพื่อขจัดทุกข์แก่ผู้คนทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ   แต่เพื่อคนทุกคน  เพื่อสรรพสัตว์ทุกชนิด  ในทุกทิศทั่วทุกมุมโลก

อีกอย่างหนึ่ง  การพยายามจะหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก  และทิศเหนือ  แสงผู้นั้นยังอยู่ในกลุ่มศรัทธาจริต  คือ นับถือพระพุทธศาสนาในระดับศรัทธา   เรียกว่า  "ศรัทธาญาณวิปปยุต"  คือมีศรัทธา  แต่ไม่มีปัญญา

สำหรับผู้ที่ปรับไปตามความเหมาะสมของสถานที่  คือผู้ที่นับพระพุทธศาสนาในระดับปัญญา  เรียกว่า  "ศรัทธาญาณสัมปยุต"  มีศรัทธาและมีปัญญา

การตั้งโต๊ะหมู่  ควรดูตามความเหมาะสมของบ้านว่าจะให้อยู่ที่ไหนอย่างไร  เจ้าของบ้าน ซึ่งจะเป็นผู้อยู่ควรจะเป็นผู้รู้เอง  หากบ้านมีที่เพียงพอจะให้หันโต๊ะไปทางทิศตะวะนออก หรือทิศเหนือ  เราก็ทำตามคตินิยมได้

แต่ถ้าไม่สามารถหันหน้าไปทิศดังกล่าว  ก็เอาพุทธคติเป็นหลักในการจัด  คือ จัดโดยยึดหลักพุทธคุณ  คือ สุคโต  เสด็จไปดีแล้ว

นอกจากนั้น  การวางพระพุทธรูป  ก็ไม่ได้มีข้อกำหนดอะไร ให้ดูที่ความสวยงาม  เป็นระเบียบเป็นสำคัญ   และให้วางพระพุทธรูปไว้สงสุด  พระอริยสาวกรองลงมา  จากนั้นก็เป็นพระเกจิอาจารย์ต่างๆ และต่ำสุดเป็นเทพต่างๆที่มาจากหนังสือ ลูกผู้ชายต้องบวช ผู้แต่ง ญาณวชิระ